Vilkår

Vilkår for bruk av tjenester tilknyttet Gator-klokker

Tjenestene knyttet til Gator-klokker, herunder appen TeleGAPP («Tjenestene») leveres av Gator AS, org. nr. 817 870 902, Håkon Magnussons gate 8, 7041 Trondheim, support@teleg.no. Ved å bruke Tjenestene aksepter du følgende vilkår og betingelser:
Vilkår for Tjenestene
Tilgang til og bruk av Tjenestene er underlagt vilkårene nedenfor, abonnementsavtalen og eventuelle avtaler med tredjeparter, som for eksempel din mobilleverandør og App Store/Google Play.
Tjenestene er underlagt norsk lovgiving, herunder lovgivning om personvern og opphavsrett. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom Gator og brukere av sidene, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.
Bruk av Tjenestene
Tjenestene skal kun benyttes til det formål Tjenestene er etablert for, dvs. bruk av Gator-klokkene med den funksjonalitet som følger med disse.
Det tildeles bestemte kommunikasjonsnummer og -adresser, for eksempel mobil- og fasttelefonnummer, e-postadresser og IP-adresser samt personlige, elektroniske kort og koder for sikker autentisering eller innlogging av kunden og dennes brukere for eksempel SIM-kort, PIN-kode, brukernavn og passord for å gi tilgang til Tjenestene. Det kan regulatoriske, tekniske, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker, være nødvendig å endre kommunikasjonsnummer og -adresser, og Gator vil, så langt det er mulig, varsle om endringer i rimelig tid.
Tjenestene gir tilgang til Telenors mobilnett innenfor Telenors til enhver tid gjeldende dekningsområde i Norge. Ved bruk i utlandet er det til enhver tid den aktuelle utenlandske tilbyders vilkår som gjelder. Hastigheten i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold, herunder bl.a. type abonnement og posisjon. Etter at kunden har nådd månedlig grense datatrafikk, kan hastigheten justeres ned i henhold til avtale med teleoperatør ut måneden.
Det er ikke tillatt å overvåke, kopiere eller samle informasjon fra Tjenestene uten som en del av normal bruk av Tjenestene. Gator kan blokkere bestemte IP-adresser, IPSer eller på annen måte utestenge brukere ved mistanke om misbruk av Tjenestene. Å forsøke, eller å faktisk få tilgang til data som ikke er ment for sluttbrukere er ikke lov, enten som et resultat av egne handlinger, eller som et resultat av hendelser utenfor TeleGs kontroll. Brukere som opplever at de har tilgang til slik informasjon plikter å melde fra til TeleGs supportavdeling, se kontaktinformasjon ovenfor.
Det vil kunne være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av Tjenestene ikke er tilgjengelig i perioder. Dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor TeleGs kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.
Det skal sørges for at utstyr, personlige kort og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til utstyr som benyttes for tilgang til Tjenestene (for eksempel SIM-kort) skal tas. Personlige adgangskoder som skjermlås- eller adgangskode skal benyttes, såfremt utstyret har denne funksjonen.
Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende

uberettiget har tilegnet seg dette, skal det straks melde fra om dette til Gator for å hindre misbruk av tjenestene. Gator vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om tilgang til Tjenestene er sperret, vil vanlig vederlag for Tjenestene påløpe så lenge Tjenestene ikke er oppsagt.
Brukes Tjenestene i strid med disse vilkår eller misbrukes i strid med lovgivning eller annet regelverk, har Gator rett til å stenge tilgangen til Tjenestene og avslutte avtaleforholdet med den som er registrert bruker av Tjenestene.
Registrering og passord
For å bruke TeleGAPP må man være registrert på www.gatornorge.no og installere TeleGAPP, se nedenfor. All informasjon som registreres må være korrekt, vedrøre den som registrerer seg, og det kan ikke benyttes aliaser eller andre måter å skjule identiteten. Brukeren er selv ansvarlig for sikkerheten til passordet, og vil være ene-ansvarlig for bruk eller autorisert bruk under brukernavnet. Hvis en har mistanke om uautorisert bruk av brukernavn, må passordet endres og/eller Gator kontaktes umiddelbart.
TeleGAPP
For å bruke Tjenestene må en av barnets foresatte laste ned TeleGAPP fra App Store eller Google Play og installere på sin mobiltelefon. Installering og bruk av TeleGAPP kan kun skje på den mobiltelefonen som den registrerte bruker benytter. Gator er eksklusiv eier eller autorisert lisensgiver av TeleGAPP, inkludert tekst, programvare, grafikk, design og alle varemerker og andre immaterielle rettigheter. Gator gir brukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, begrenset lisens til å bruke TeleGAPP, utelukkende på mobiltelefoner som den som laster ned appen eier eller er ansvarlig for.
Sporing / Nødstilfeller
Gator-klokken er beregnet for bruk som mobiltelefon og sporingsenhet. Merk av Gator-klokken er ikke en garantert feilfri tjeneste, og at bruker og foresatt alltid må ha gode forhåndsregler for sikkerhet, selv ved bruk av tjenesten.
Behandling av personopplysninger
For behandling av personopplysninger i forbindelse med tjenesten, se personvernpolicy.
Ansvarsbegrensning
Gator er ikke ansvarlig tap eller skade som forårsakes av brukeren av Tjenestene eller Gator-klokken. Gator har for øvrig det ansvar som følger etter norsk ufravikelig lovgivning.
Endring av vilkårene
Disse vilkårene vil kunne bli endret, og nye vilkår vil bli tilgjengelig på våre www.gatornorge.no. Du vil også bli varslet på den epost du har oppgitt ved registrering av Tjenestene.