Salgs og leveringsbetingelser

Generelle forretningsvilkår for Gator AS Abonnement

 1. Produktet leveres med egen APP til smart-telefoner og vil ikke fungere om du ikke har en smart-telefon.
 2. Ved papirfaktura på abonnement kommer et fakturagebyr på 65kr.

 

Dette dokumentet er sist revidert 20.11.2017

 

1. Virkeområde og avtaleparter

Juridisk enhet er organisasjonsnummer 817 870 902.

Disse generelle forretningsvilkårene gjelder for avtale om leveranse av produkt og tjeneste til sluttbruker fra Gator AS, Haakon Magnussons Gate 8, 7041 Trondheim, i disse vilkårene benevnt Gator.

Avtaleparter er Gator og den som er registrert som kunde hos Gator, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle forretningvilkårene. For nærmere informasjon om tjenestene og spesielle vilkår for disse, se www.gatornorge.no.

I tilfelle motstrid går spesielle vilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

Hvis en kunde tar i bruk Gators tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert Gators generelle vilkår og eventuelle spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten.
Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.

 

2. Vilkår for kjøp

For å bruke selger sine tjenester gjelder følgende vilkår:

 • Du er 18 år eller eldre
 • Du besitter myndighet til å inngå skriftlige, juridiske avtaler
 • Du forstår og er enig med alle de spesifikke vilkår som presenteres i hvert av Gators dokumenter, samt i dette samlede dokument
 • Du er enig i at det er ditt ansvar å holde passordet til din konto hemmelig, samt å kontrollere at ikke din egen konto blir misbrukt
 • Du forstår at din konto er personlig og ikke kan brukes av noen andre, heller ikke med din muntlige eller skriftlige tillatelse
 • Alle opplysninger du oppgir til Gator i alle prosesser som gjennomføres på våre plattformer er korrekte og fullstendige

 

3. Kundens opplysningsplikt

Når avtalen blir inngått skal fysiske personer (forbrukskunder) oppgi navn, fødselsnummer (eventuelt bare fødselsdato, hvis fødselsnummer ikke er tildelt), bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadresse.
Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadresse, samt organisasjonsnummer og kontaktperson. Hvis mulig skal det oppgis en eller flere elektroniske kontaktadresser som telefonnummer, e-postadresse e.l., som kan benyttes ved henvendelser fra Gator. I tillegg vil Gator kunne benytte tildelt telefonnummer og e-postadresse som elektronisk kontaktadresse.

Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon som navn, fødselsdato og adresse.

For at Gator skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen skal kunden snarest mulig melde adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet til Gator. Dersom Gator ikke har korrekt adresse eller av andre grunner for forsendelser i retur, kan Gator ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.

Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenestene, om at opplysninger om bruk av tjenestene vil kunne bli utlevert fra Gator til kunden.

 

4. Overdragelse

Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Gators kundekrav, med mindre noe annet følger av norsk rett.

 

5. Kredittvurdering og varsling om høyt forbruk

Dersom avtalefohroldet forutsetter at Gator skal yte kunden kreditt, har Gator rett til å foreta kredittvurdering av kunden.

Gator kan fastsette et tak for kundens bruk av tjenester basert på en vurdering av den enkelte kundes betalingsevne. Om det fastsettes et slikt tak for bruka v Gators tjenester, skal taket gjøres kjent for forbrukerkunden.

Beløpstaket er et særlig virkemiddel til bruk i avtaleforholdet mellom partene. Hensikten med taket er å sikre at kunden mottar informasjon om eventuell uventet eller ønskelig økning i sitt forbruk samt begrense risikoen for tap for Gator knyttet til tjenester som Gator leverer på forskudd.

Kundens tjenester blir ikke automatisk stengt for bruk om kunden når taket eller om det overstiges, men Gator vil sende ut varsling ved hastefaktura, SMS eller på annen hensiktsmessig måte til kunden.

Gator kan kreve at kunden forskuddsbetaler tjenestene eller stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall. Gator kan kreve at kunden gjør opp all utestående gjeld før nye tjenester leveres på kreditt. Gator kan avslå å inngå avtale med kunden.

 

6. Priser og frakt

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenestene finnes på www.gatornorge.no. Alle kjøp inkluderer en fraktkostnad dersom den skal sendes hjem til en angitt adresse. Fraktkostnaden er konstant på kr. 99,- så lenge totalsummen på kjøpet er under kr. 2000,-. Kommer totalsummen over kr. 2000,- vil fraktprisen opphøre. Fraktkostnad beregnes av fysiske varer.

 

7. Betaling og klage på faktura

Kunden må betale eventuell etableringspris og faste, løpende priser på forskudd. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris, faktureres etterskuddsvis. Hvis fakturabeløpet er under et visst beløp, fastsatt av Gator, sendes ikke faktura. Beløpet videreføres da til neste fakturaperiode.

Dersom kunden mener at faktura er feil må kunden klage til Gator innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikker er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Gator forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen.

Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

 

8. Ikke-avhentede pakker

Dersom pakker kjøpt gjennom www.gatornorge.no ikke blir hentet innenfor frist, og du forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi Gator noen indikasjoner på hvorfor pakken ikke er hentet. I Angrerettloven §11 og §15 står det spesifisert at disse vilkårene gjør at du som kunde mister rettighet til å kansellere avtalen. Gator har da rett til å kreditere kjøpet, samt har rett til å sende faktura pålydende fraktkostnad to veier, pluss kr 250,- for å dekke håndteringskostnader.

 

9. Angrerett

Forbrukerkunder som kjøper tjenester av Gator ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandler eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at Gator har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Det er imidlertid visse vilkår som må fylles for at angreretten skal være gyldig. Retten til å angre frafaller ved følgende tilfeller:

 • Hvis varen er synlig brukt
 • Hvis det gitte produktet gjelder bransjer/produkter som ikke dekkes av angreretten.

Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp skal kunden betale for den bruk av tjenesten som har funnet sted om kunden går fra avtalen.

 

10. Taushetsplikt

Gator og de ansatte i Gator har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon §2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen.

Gator kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i hold til lov kan kreve det.

 

11. Behandling av personopplysninger

Gator behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.

Gator behandler personopplysninger for å administrere avtaleforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra Gator, samt for fakturering. Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid. Bestiller kunden tjenester fra tredjepart som forutesetter utlevering av lokasjonsdata fra Gator, kan Gator utlevere slike data. Dersom en faktura ikke er blitt betalt eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan Gator lagre spesifikasjon av samtaler og hendelser knyttet til abonnementsforholdet inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

Gator benytter seg av tenkologi (for eksempel cookies) eller informasjonskapsler) som muliggjør lagring og tilgang til opplysninger på din datamaskin og andre enheter (for eksempel mobil og nettbrett). Slik teknologi brukes dels fordi det er nødvendig for at våre tjenester skal fungere og dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene (for eksempel enklere innlogging).

Du samtykker til at Gator benytter trafikkdata som er tilgjengelig ved hjelp av slik teknologi som beskrevet ovenfor til å analysere og forbedre tjenesten og til å vise deg markedsføring tilpasset ditt bruksmønster.

Om du ikke vil tillate lagring av for eksempel cookies på din datamaskin må du slå av funksjonen i webleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet, kanskje også at tjenestene ikke fungerer som forutsatt.

 

12. Bruk av siden

Følgende regler gjelder for bruk av siden, og Gator forbeholder seg retten til å straffeforfølge brudd på disse reglene:

 • All tekst og alle bilder og andre medier som brukes på denne siden er kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten sktiftlig tillatelse
 • Det er ikke lov å overvåre, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot”, eller ”scraper” automatisk eller manuelt uten skriftlig tillatelse
 • Gator forbeholder seg retten til å blokkere bestemte IP-adresser, IPS’er eller på annen måte utestenge brukere uten å oppgi grunn
 • Det er ikke lov til å gjennom noen som helst bevisst handling legge til rette for at våre tjeneste kan stenges, helt eller delvis, som resultat av overbelastning, eller som tilfører våre plattformer en unødvendig stor belastning.
 • Det er ikke lov til å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer
 • Å forsøke, eller å faktisk få tilgang til data som ikke er ment for sluttbrukere er ikke lov, enten som et resultat av egne handlinger, eller som et resultat av hendelser utenfor vår kontroll. Brukere som opplever at de har tilgang til slik informasjon plikter å melde fra til vår supportavdeling om dette
 • Gator presentert på våre plattformer kan ha en begrensning på hvor mange som kan kjøpes, enten totalt eller av hver kunde. Det er ikke lov til å forsøke å omgå de begrensningene som er satt på noen måte.
 • Det er ikke lov til å gi tilgang til Gator sine plattformer gjennom noen andre sider eller plattformer, inkludert, men ikke begrenset til, såkalte ”proxy”-løsninger.
 • Du aksepterer at det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er tilgjengelig i perioder. Du aksepterer videre at dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold. Gator forbeholder seg retten til å gjøre våre plattformer utilgjengelig for én eller alle brukere uten forvarsel og uten å oppgi grunn.

 

13. Innsendte idéer

Gator forbeholder seg rette til å bruke innkommende forslag (slik som forslag til produkter, utvikling av plattformern, til nye tjenester osv.) eller annet som kommuniseres til Gator uten ytterligere informasjon til/om innsender eller belønning til/av innsender.

 

14. Linker til andre sider

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av Gator, TeleG AS eller MSA Invest AS. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene.

 

15. Kommentarer i sosiale medier

Gator lar i utvalgte tilfeller brukere kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere direkte med Gator på en måte som er synlig for alle brukere. Hver enkelt bruker er ansvarlig for innholdet i disse kommentarene, og Gator verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre. Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Gator forbeholder seg retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn. Kommentarer som oppfattes som reklame (”spam”) vil fjernes umiddelbart. Det er ikke lov til å legge ut kopibeskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter vil bli fjernet så snart vi får melding om dette.

 

16. Elektronisk markedsføring

Gator kan markedsføre sine tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, jf. Markedsføringsloven §15. Kunden kan reservere seg mot slik markedsføring ved å kontakte Gators kundeservice.

 

17. Tilknytning til mobilt nett

Levering av mobiltjenester fra Gator gir tilgang til Telenors mobilnett innenfor Telenors til enhver tid gjeldende dekningsområde i Norge.

Ved bruk i utlandet er det til enhver tid den aktuelle utenlandske tilbyders vilkår som gjelder.

Hastigheten i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig, om kunden er utendørs eller innendørs være med på å bestemme hastigheten. Hastigheten avhenger også av hvilket abonnement du har.

Etter at kunden har nådd strupegrense på datatrafikk kan hastigheten justeres ned i henhold til kundens avtale. Nedjustering vil gjelde ut inneværende måned.

For å ta i bruk annet mobilt nett fra annen operaøtr kan kunde ta kontakt med vår kundeservice for oppsett.

 

18. Tildeling og endring av elektronisk kommunikasjonsadresse

Gator tildeler kunden bruksrett til bestemte kommunikasjonsnummer- og adresser, for eksempel mobil- og fasttelefonnummer, e-postadresseer og IP-adresser samt personlige, elektroniske kort og koder for sikker autentisering eller innlogging av kunden og dennes brukere for eksempel SIM-kort, PIN-kode, brukernavn og passord. Gjennom de tildelte kommunikasjonsnummer og –adresser, kort og koder gis kunden tilgang til og nyttes til bruken av tjenesten som kunden har inngått avtale med Gator om.

Det kan regulatoriske, tekniske, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker, være nødvendig å endre kommunikasjonsnummer og –adresser, som Gator har tildelt kunden. Gator vil, så langt det er mulig, varsle kunden i rimelig tid forut for endringen. Gator er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av tildelingen av nye kommunikasjonsnummer og –adresser etter denne bestemmelsen.

 

19. Kundens ansar for å unngå misbruk

Kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene (for eksempel SIM-kort).

Kunden skal bruker personlige adgangskoder som skjermlås- eller adgangskode, såfremt utstyret har denne funksjonen.

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til Gator for å hindre misbruk av tjenestene. Gator vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

 

20. Kundens betalingsansvar og ansvar ved tyveri mv

Den som er registrert som kunde er ansvarlig for betaling av de tjenester som Gator leverer i henhold til avtalen.

Har kunden gitt tilgang til sin telefon/terminal eller annet utstyr til en annen, svarer kunden for dennes bruk. Forbruker skal ikke betale for uvedkommendes bruk av tjenesten dersom disse har fått tilgang til telefonen/terminalen eller utstyret uten kundens medvirkning, med mindre noe annet følger av bestemmelsene nedenfor. Forbruker svarer for inntil kr 1200,- for uvedkommendes uberettigede bruk før meldingstidspunktet. Har forbruker utvist grov uaktsomhet, er forbruker likevel ansvarlig for inntil kr 12000,-. Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding uten ugrunnet opphold etter tap av utstyr, personlige kort eller koder, er ansvaret ubegrenset.

Gator er ansvarlig for bruk av tjenestene som finner sted etter at meldingen har kommet frem til Gator, med mindre kunden har opptrådt svikaktig.

Gator skal kunne dokumentere at bruk av tjenesten er autentisk, korrekt registrert og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

I tilfelle av falsk bestilling eller ID-tyveri er den hvis navn eller ID er misbrukt ansvarsfri overfor Gator. Med falsk bestilling eller ID-tyveri menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Gator i en annens navn. Ansvarsfrihet forutsetter at kunden innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politi. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra kundens side, vil Gator politianmelde forholdet.

 

21. Gators ansvar ved feil eller mangler

 • Forsinkelse ved levering

Kunden kan kreve kompensasjon etter standardiserte satser dersom Gator ikke leverer tjenesten eller tilknyttede ytelser innen den frist som er avtalt med kunden dersom Gator ikke kan godtgjøre at dette skyldes årsaker eller begivenheter utenfor Gators kontroll.

 • Feil eller mangel i nett eller tjeneste

Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangler i nettet eller ved tjenesten, og Gator ikke kan godtgjøre at feilen skyldes forhold eller begivenheter utenfor Gators kontroll, kan kunden kreve kompensasjon etter standardiserte satser. Kompensasjonen vil normalt gis ved at kunden blir godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten. På grunn av fysiske og geografiske forhold eller annen ytre påvirknin, kan noen tjenester og utstyr ikke benyttes overalt i nettet. Dette anses ikke som en slik feil ved tjenestene som er omhandlet i dette punktet.

 

22. Feilmelding, reklamasjon mv

Feil eller mangler ved avtalte tjenester som skyldes forhold som ligger innenfor Gators ansvarsområde skal uten ugrunnet opphold meddeles Gator.

Før kunden melder feil til Gator må kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr.

Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor Gators ansvarsområde, og kunden burde ha forstått dette, kan Gator kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Gators feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende dersom han eller hun ikke gir Gator melding om dette innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget det. Merk at den absolutte reklamasjonsfristen er to år, eller fem år for varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Gator skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten iverksette tiltak for å rette dette. Kunden skal sørge for at Gator gis adgang til eiendommen for å kunne utføre feilretting.

Dersom kunden gis medhold i en reklamasjonssak skal Gator refundere direkte og nødvendige merkostnader kunder er påført ved å kontakte kundeservice. Kravet skal sannsynliggjøres. Ordinær samtaletakst refunderes ikke.

 

23. Erstatning

 • Direkte tap

Overfor forbrukerkunder er Gator ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis Gator godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Gators kontroll, og som Gator ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Overfor næringsdrivende kunder er Gator bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Gators side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

 • Indirekte tap

Gator er verken overfor forbrukerkunder eller næringsdrivende kunder ansvarlig for indirekte tap som følge av mangøer, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Gators side. Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

 • Gators samlede ansvar

Gators samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 50 000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Gators side.

 • Forbehold

Gator er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til Gators nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset Gators tjenester.

 

24. Kundens mislighold

 • Stenging ved betalingsmislighold

Ved betalingsmislighold vil Gator sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente. Hvis kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist kan Gator stenge for videre bruk av Gators tjenester. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt. Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhod, med mindre kunden gjør Gator oppmerksom på at manglende betaling knytter seg til leveranse av en bestemt tjeneste.

 • Stenging i andre misligholdstilfeller

Gator kan stenge for bruk av tjenestene dersom kunden;

 • Ikke har gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon
 • Utsetter Gators infrastruktur eller tjenester for skade eller forstyrrelser
 • Benytter tildelt SIM-kort i terminal som ikke er tiltengt
 • Ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av Gator
 • Opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for elektroniske kommunikasjonstjenester
 • På annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker Gator, Gators representanter eller andre.

Når viklårene for stenging av en tjeneste er oppfylt kan Gator stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold. Før Gator iverksetter stenging etter denne bestemmelsen skal kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og å rette opp i årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp i forholdet. Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, ansees kundeforholdet som opphørt.

 • Gjenåpningsgebyr

Kunden blir belastet med den enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stenging er bortfalt.

 

25. Stenging i andre tilfeller

Hvis det kreves av hensyn til sikkerhet eller funksjonalitet i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan Gator koble ned kundens forbindelse til nettet utenforvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks informeres om nedkoblingen.

 

26. Oppsigelse eller heving

 • Kundens oppsigelse eller heving

Kunden kan si opp avtaleforholdet med én måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Gators side.

 • Gators oppsigelse eller heving

Hvis det er saklig grunn kan Gator si opp avtalen med én måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Gator kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves skal Gator, om mulig, varsle kundens skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

 

27. Bruksbegrensninger og endringer i nett og tjenester

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse miljø eller sikkerhet, har Gator rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av tjenestene. Gator har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold.

Gator er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

 

28. Bindingsavtale for forbrukerkunder

Har kunden inngått avtale hvor det gis en økonomisk fordel av Gator kan Gator avtale bindingstid på opptil 12 måneder.

Ved oppsigelse i bindingstiden vil det bli foretatt et sluttoppgjør som gjenspeiler den økonomiske fordel som ble avtalt.

Degressivt bruddgebyr
Termin Gator3 Kompis1
1 kr 1 600 kr 400
2 kr 1 467 kr 367
3 kr 1 333 kr 333
4 kr 1 200 kr 300
5 kr 1 067 kr 267
6 kr 933 kr 233
7 kr 800 kr 200
8 kr 667 kr 167
9 kr 533 kr 133
10 kr 400 kr 100
11 kr 267 kr 67
12 kr 133 kr 33

 

29. Kortopplysninger

Håndteringen av kortopplysninger skjer hos vår samarbeidspartner Svea Finans. Samtlige transaksjoner hos Svea Finans er kryptert med høyest mulig sikkerhet og Gator ser aldri dine kortopplysninger.
Ved kjøp lagres kortet ditt om ikke annet angis. Det gjør at det neste kjøpet ditt blir lettere, vevd at du ikke trenger ha kortet med deg når du handler. Lagringen er tidsbegrenset, og kontrolleres av Svea Finans – ingen ansatte i Gator har tilgang på informasjonen. Avtalen godkjennes når du gjennomfører kjøpet.

 

30. Fakturabetaling

Kunder med norsk personnummer kan også velge å betale med fakturaløsning gjennom vår samarbeidspartner Svea Finans. Kunde godkjenner at Gator sender de innsendte persondata kryptert over til Svea Finans for godkjenning, og at Svea Finans gjennomfører en kredittsjekk før betalingen går gjennom. Om kredittsjekken ikke godkjennes kommer kjøpet ikke til å gå gjennom. Personopplysninger håndteres i henhold til norsk lovverk. Svea Finans bruker personopplysningene for å gjøre kundeanalyser, identifikasjon, kredittkontroll og markedsføring. Personnummer brukes som kundenummer ved kontakt med kundeservice.

Minste beløp som kan delbetales til Svea Finans er 500 kr. Årsrenten er 21%. Etableringsgebyr er kr 295,-. Etableringsgebyr for 4 mnd kr 395,-.

 

31. Endring i priser og vilkår

Gator har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan Gator gjøre endringer i priser og vilkår. Gator skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.

Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme tjeneste som kunden hadde på den tidligere adressen. Om kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt.

Ved endring av avtalevilkår, kan forbruker si opp avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Forbruker som har inngått bindingsavtale kan bare si opp avtalen uten ekstra kostnader om endringen er til ugunst for ham.

 

32. Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN)

Forbrukerkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på Gators avgjørelse vedrørende faktura samt manglende leveranse og kvalitet på de leverte tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Det kan ikke innsendes klage til BKN før klager har fått skriftlig avslag fra Gator.

 

33. Tvister

Tvister mellom kunden og Gator skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Trondheim Tingrett som verneting.