Brukervilkår Tail it app

Vilkår for bruk av Tail it app

Vilkår for bruk av Tail it app applikasjonen tilknyttet Tail it-klokker

 

Det gjelder egne vilkår for Tail it-klokker og/eller Tail it-kjæledyrssporingsenhet (Kompis) (“Produkter”), abonnement til bruk på Produktene (“Abonnement”), og andre tjenester knyttet til bruk av Produktene (“Tjenestene”). Disse vilkårene gjelder som en avtale mellom deg som kunde og leverandøren som er Tail it technologies AS, org. nr. 817 870 902, Haakon Magnussons Gate 8, 7041 Trondheim.

 

Du finner de fullstendige vilkårene for bruk av Produkter, Abonnementer og Tjenester her!

 

Merk følgende som gjelder spesielt for forbrukere:

 

 • Produktet leveres med egen applikasjon (Tail it app) til smart-telefoner og vil ikke fungere om du ikke har en smart-telefon.
 • Produktet må ha SIM-kort med dekning for å fungere, og Kunden kan enten kjøpe SIM-kort gjennom Tail it (abonnement) eller må skaffe dette selv for egen kostnad.
 • Ved papirfaktura på abonnement kommer et fakturagebyr på kr 65.
 • Sies opp avtalen på abonnement før bindingstidens utløp må det betales bruddgebyr som kan være kr 33 og kr 1600, se nærmere i vilkårene.
 • Du har angrerett, som innebærer at du i henhold til angrerettloven gå fra kjøpet uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Se nærmere i vilkårene som kan lese her.
 • Ved bruk av Tail it-klokker mv. så vil det behandles personopplysninger om både den som har satt opp tjenesten for bruk (ofte forelderen) og den som bruker klokken (normalt barnet). Se mer om hvilke personopplysninger som hentes inn og behandles i personvernpolicy som du kan lese her.

 

Tjenestene knyttet appen Tail it app («Tjenestene») leveres av Tail it technologies AS, org. nr. 817 870 902, Håkon Magnussons gate 8, 7041 Trondheim, Support@tailit.com. Ved å bruke Tjenestene aksepterer du følgende vilkår og betingelser:

 

1.             Vilkår for Tjenestene

Tail it app er en applikasjon som brukes i kombinasjon med Tail it-klokker og/eller Tail it-kjæledyrssporingsenhet (Kompis) (omtalt som “Produkter” nedenfor) og/eller abonnement til bruk på Produktene (“Abonnement“).

 

Avtalen mellom deg (“Kunden“) og Tail it (“Avtalen“) består av følgende:

 

 • Disse Vilkårene for bruk av Tail it app;
 • De Generelle vilkår for Produkter, Abonnementer og Tjenester som kan lastes ned her,
 • Vår personvernpolicy
 • Ordrebekreftelsen
 • Eventuelle andre skriftlige vilkår som fremgår av forhandlingen mellom Kunden og Tail it.

 

Ved bruk av Tjenestene er du også underlagt vilkårene som følger av eventuelle avtaler med tredjeparter, som for eksempel din mobilleverandør og App Store/Google Play.

 

De vilkår som gjelder for Tjenester som fremgår av de Generelle vilkår for Produkter, Abonnementer og Tjenester gjelder tilsvarende for Tjenestene som leveres for applikasjonen Tail it app. Nedenfor oppsummeres de mest relevante vilkårene for Tjenestene knyttet til Tail it app.

 

Følgende ord og uttrykk brukes i disse vilkårene:

Forbrukerer den som kjøper Produkter eller annet som skal brukes til privat bruk eller på annen måte som ikke er en del av næringsvirksomhet.

Foresatter den som er ansvarlig for en sluttbruker som er et barn, og har særskilt ansvar for barnets sikkerhet.

Sluttbrukerer den som bruker enten en Tail it-klokke (som regel barn mellom 3 – 13 år) eller Tail it-kjæledyrssporingsenhet (som regel dyr).

2.             Bruk av Tjenestene

2.1          Nærmere om våre Tjenester

Tjenestene som Tail it leverer under denne Avtalen er tilgang til og bruk av applikasjonen Tail it app

 

2.2          Bruk av Tjenestene og Tail it app

Tjenestene kan kun brukes av Kunden for de formål som er tiltenkt til Tjenestene, som er å kommunisere med og overvåke Sluttbrukere. Der Sluttbruker er et barn er det kun foresatte, eller de som foresatte gir tillatelse til, som kan opprette en brukerprofil og bruke Tjenestene. Det er ikke tillatt å overvåke, kopiere eller samle informasjon fra Tjenestene utenfor det som er del av normal bruk av Tjenestene.

 

For å bruke Tjenestene må en av barnets foresatte, eller den som foresatte gir sin tillatelse til:

 • laste ned Tail it app fra AppStore eller Google Play og installere Tail it app på sin mobiltelefon, og
 • registrere en bruker på Tail it app

Installering og bruk av Tail it app kan kun skje på den mobiltelefonen som den registrerte bruker benytter. Ved nedlasting av Tail it app aksepterer man de vilkårene som fremgår der.

 

All informasjon som registreres må være korrekt og vedrøre den som registrerer seg, og det kan ikke benyttes aliaser eller andre måter å skjule identiteten. Brukeren er selv ansvarlig for sikkerheten til passordet, og vil være eneansvarlig for bruk eller autorisert bruk under brukernavnet. Dersom du har mistanke om uautorisert bruk av brukernavn, må passordet endres og/eller Tail it kontaktes umiddelbart.

 

Det er ikke lov å gjøre handlinger som gjør at Tjenesten stenges, helt eller delvis, som resultat av overbelastning, eller ved å tilføre Tail its plattformer en unødvendig stor belastning.

 

Tail it er eksklusiv eier eller autorisert lisensgiver av Tail it app, inkludert tekst, programvare, grafikk, design og alle varemerker og andre immaterielle rettigheter. Tail it gir brukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, begrenset lisens til å bruke Tail it app, utelukkende på mobiltelefoner som den som laster ned appen eier eller er ansvarlig for.

 

2.3          Bruk av Tail its nettsider og plattform

Følgende regler gjelder for bruk av nettsiden og plattform:

 

All tekst og alle bilder og andre medier som brukes på siden er kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse.

 

Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot”, eller ”scraper” automatisk eller manuelt uten skriftlig tillatelse.

 

Det er ikke lov til å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen av våre plattformer.

Det er ikke lov til å gi tilgang til Tail it sine plattformer gjennom andre nettsider eller plattformer, inkludert, men ikke begrenset til, såkalte ”proxy”-løsninger.

 

Det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår Tjeneste er utilgjengelig i perioder. Dette kan eksempelvis være på grunn av oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

 

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av Tail it. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for innholdet på disse sidene.

 

2.4          Sikkerhet og beskyttelse av passord

Bruker og Kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort og passord som benyttes for tilgang til Tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

 

Bruker skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til Produktet eller Tjenestene.

 

Personlige adgangskoder som skjermlås- eller adgangskode skal benyttes, såfremt denne funksjonen er tilgjengelig.

 

Ved kjennskap til eller mistanke om at Produkter, mobiltelefon, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, skal det straks melde fra om dette til Tail it for å hindre misbruk av Abonnementet og Tjenestene. Tail it vil umiddelbart sperre berørte Tjenester og Abonnement.

 

Selv om tilgang til Tjenestene er sperret, vil du måtte betale for Abonnement dur har inngått og som ikke er sagt opp.

 

Brukere som opplever at de har tilgang til informasjon som ikke vedrører deres bruker eller Sluttbruker plikter å melde fra til Tail its supportavdeling, på support@Tailit.comeller +47 904 300 00.

 

2.5          Utestengelse ved ulovlig bruk

Brukes Tjenestene i strid med disse vilkår eller misbrukes i strid med lovgivning eller annet regelverk, har Tail it rett til å stenge tilgangen til Tjenestene og avslutte avtaleforholdet med den som er registrert bruker av Tjenestene.

 

I slikt tilfelle vil Tail it om mulig sende et varsel om utestengelse til bruker. Bruker vil ha anledning til å uttale seg om forholdet og å rette opp i årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp i forholdet. Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, vil Tail it ha rett til å heve Avtalen.

 

I nødsituasjoner slik som nærmere beskrevet i avsnitt 2.6, vil Tail it ha rett til å utestenge brukeren umiddelbart, uten å sende brukeren et varsel.

 

Når vilkårene for stenging av en Tjeneste er oppfylt kan Tail it stenge samtlige Tjenester dersom Kunden har flere kundeforhold.

 

2.6          Bruksbegrensninger og endringer i nett og tjenester

I nødsituasjoner, herunder ved:

 • alvorlige trusler mot liv eller helse miljø eller sikkerhet,
 • der det kreves av hensyn til sikkerhet eller funksjonalitet i nettet, eller
 • ved viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern,

har Tail it rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av Tjenestene.

 

Tail it har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold.

 

Der Kundens forbindelse til nettet har blitt nedstengt vil Kunden blir informert snarest mulig.

Tail it er ikke ansvarlig for kostnader, tap eller ulemper som Kunden eller Sluttbruker måtte bli påført som følge av slike tiltak.

 

2.7          Garantier på Tjenestene

Det vil kunne være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av Tjenestene ikke er tilgjengelig i perioder. Dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor Tail its kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

Tail it kan ikke garantere at leveransene av Tjenestene er feilfritt, og påtar seg således ikke ansvar for kostnader, tap eller ulemper som Kunden eller Sluttbruker måtte bli påført som følge av slike forstyrrelser.

 

3.             Behandling av personopplysninger

For behandling av personopplysninger i forbindelse med Tjenesten, se personvernpolicy.

 

4.             Tail its ansvar og ansvarsbegrensning

4.1          Feil eller mangel i nett eller tjeneste

Hvis du ikke kan benytte Abonnementet eller Tjenesten på grunn av feil eller mangler i nettet eller ved Tjenesten, og Tail it ikke kan godtgjøre at feilen skyldes forhold eller begivenheter utenfor Tail its kontroll, kan Kunden kreve kompensasjon.

 

Kompensasjonen vil normalt gis ved at kunden blir godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle Abonnementet eller Tjenesten. På grunn av fysiske og geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, kan noen tjenester og utstyr ikke benyttes overalt i nettet. Dette anses ikke som en slik feil ved tjenestene som er omhandlet i dette punktet.

 

Feil eller mangler ved avtalte tjenester som skyldes forhold som ligger innenfor Tail its ansvarsområde skal uten ugrunnet opphold meddeles Tail it.

 

Tail it skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved Tjenesten iverksette tiltak for å rette dette, og Kunden skal om nødvendig legge til rette for slik feilretting.

 

4.2          Erstatning

Overfor forbrukerkunder er Tail it ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis Tail it godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Tail its kontroll, og som Tail it ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av.

 

Overfor bedriftskunder er Tail it bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Tail its side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

 

Tail it påtar seg ikke ansvar for tap eller skade mot tredjepart som forårsakes av Kunden eller Sluttbrukeren bruk av Tjenestene.

 

Tail it er ikke på noen måte ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tail its side. Dette gjelder både overfor forbrukerkunder og bedriftskunder. Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

 

Tail its samlede erstatningsansvar, for både Tjenestene under denne avtalen og for Tjenestene, Produktene og Abonnementet som fremgår av de Generelle vilkår, er begrenset til kr 50.000 for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Tail its side.

 

Tail it er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til Tail its nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset Tail its Tjenester, Abonnement eller Produkter.

 

5.             Endring i priser og vilkår

Disse vilkårene vil kunne bli endret, og nye vilkår vil bli tilgjengelig på våre nettsider www.Tailit.com. Du vil også bli varslet på den epost du har oppgitt ved registrering av Tjenestene.

 

Tail it har rett til å foreta endringer i Tjenestene. Eksempelvis har Tail it rett til å gjøre følgende endringer:

 

 • Oppdatere og justere vilkårene, Tjenesten eller Abonnementet;
 • Oppjustere eller nedjustere priser;
 • Slutte å tilby Tjenesten eller Abonnementet, eller deler av disse;
 • Velge ny tilbyder av telefonitjenester og dermed flytte eksisterende Abonnement til den nye leverandøren;
 • Endre Tjenesten som følge av regulatoriske, sikkerhetsmessige eller bransjemessige krav og endringer.

Det kan bli nødvendig for Tail it å gjøre endringer slik som nevnt ovenfor der:

 

 • Våre produkter, inkludert Tjenestene og Abonnmentet, utvikler seg over tid slik at det tilbys noen nye produkter og andre ikke lenger er kommersielle;
 • Det kommer krav fra myndigheter eller det oppstår endring i regelverk;
 • Det er nødvendig i tråd med våre nye eller eksisterende leverandørers betingelser;
 • Vi vil forbedre våre kunders brukeropplevelse av Tjenestene eller Abonnementet.

Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil Kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme Tjeneste eller Abonnement som Kunden hadde på den tidligere adressen. Om Kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. I slikt tilfelle vil Kunden, der det har blitt utbetalt et beløp, få refusjon på det totale beløpet som er utbetalt.

 

Tail it kan også gjøre endringer i priser og vilkår. I slikt tilfelle skal Tail it varsle Kunden om de endringene som skal fremgå, og senest en måned før endringen trer i kraft. Tail it vil imidlertid ikke kunne endre priser under Bindingstiden i et Abonnement.

 

Ved endring av avtalevilkår, kan Kunden komme seg ut av Avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft.

 

6.             Tvister

Denne Avtalen reguleres etter norsk rett.

Tvister mellom kunden og Tail it skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Etter tvisteloven § 4-4 kan begge parter reise søksmål ved saksøktes alminnelige verneting.

Er Kunden forbruker, kan Tail it reise søksmål mot kunden der kunden har sin faste adresse. Er det Kunden som går til søksmål mot Tail it, kan dette skje enten ved Tail its verneting (Trondheim) eller der kunden har sin faste adresse, etter kundens valg (se tvisteloven § 4-5 første ledd nr. 7).

Er Kunden bedriftskunde, dvs. ikke forbruker, må søksmål mot Tail it reises i Tail its verneting (Trondheim).

Forbrukerkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk har også mulighet til å klage på Tail its avgjørelse vedrørende faktura samt manglende leveranse og kvalitet på de leverte Tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (“BKN”). Kunden kan ikke sende klage til BKN før de har fått skriftlig avslag fra Tail it.